På plass i PEAK Sunnfjord

Frå no av finn du Sogn og Fjordane Næringsråd i Peak Sunnfjord i Senturm Sør i Førde. Her deler vi kontor med Framtidsfylket. F.v. Dagleg leiar i SFN, Bjørn Lødemel og Linda Hovland, dagleg leiar i Framtidsfylket.

Sogn og Fjordane Næringsråd er på plass i PEAK Sunnfjord.

1. mars flytte Sogn og Fjordane Næringsråd inn i PEAK Sunnfjord. Adressa er Hafstadvegen 25, 6800 Førde. Her er vi del av eit nytt og dynamisk kontorfellesskap for gründarar, oppstartselskap, etablerte teknologibedrifter og verkemiddelapparat. Vi deler kontor med Framtidsfylket, slik vi har gjort tidlegare i andre lokale, og vi gler oss veldig til å utvikle eit spennande samarbeid med mange offensive og nyskapande bedrifter.

Sogn og Fjordane Næringsråd har ei open dør til næringslivet og næringslivsorganisasjonane i Sogn og Fjordane, og vi håpar at plasseringa i PEAK Sunnfjord vil gjere det både lettare og meir interessant å besøke oss. Vi har tilgang til det beste av møtefasilitetar og møterom, og vi skal legge til rette for gode og effektive møter. Det vil ikkje vere faste kontortider for SFN på grunn av mykje reiseverksemd. Derfor er det bra om ein kan melde frå i god tid om ein ønskjer møte.

Sjølv om vi har fått oss gode kontorfasilitetar, er det er ei prioritert oppgåve for SFN å besøkje medlemsbedriftene på si heimebane. Dersom de går inn på Facebooksida til Sogn og Fjordane Næringsråd, vil de sjå gode døme på det. Dersom du ikkje er følgjar på sida er du hjarteleg velkommen.

Uansett om du vil besøke oss på PEAK Sunnfjord eller de ønskjer at SFN skal kome på besøk kan de bruk epostadressa, telefon eller messenger og gjere avtale.

Generalforsamling i Sogn og Fjordane Næringsråd 25. april 2019.

Vi er i innspurten med programmet og opplegget for generalforsamlinga 25. april. Det skal bli ei spennande samling med svært aktuelle tema. Vi kjem til å legge ut programmet i løpet av kort tid, men det er berre å sette av dagen allereie no. Vi håpar at svært mange av våre medlemer vil vere med på Generalforsamlinga.

 

 

 

Julehelsing frå Sogn og Fjordane Næringsråd

Året er snart omme og jula nærmar seg med stormskritt. I ei knapp månad har eg vore dagleg leiar i Sogn og Fjordane Næringsråd, og eg er mektig imponert over alt som skjer her i fylket.

Eit næringsrikt 2019
Vekene har gått med til møte med bedrifter og næringsorganisasjonar for å knyte kontakt, og for å lære om viktige og aktuelle næringspolitiske saker. Det har kome mange viktige saker på blokka mi, som eg gler meg til å jobbe vidare med i 2019.

Det handlar om endringar i skatteregime for nokre av dei naturbaserte næringane, og nye saker som dukka opp i samband med statsbudsjettet. Viktige saker som Stad skipstunnel, nettleige og arbeidet mot kommersielle flyruter i Florø, og dei andre flyplassane i fylket, har blitt diskutert. Næringsrådet ser fram til å jobbe vidare med desse og fleire andre saker inn mot sentrale styresmakter på nyåret.

Bør vere stolte
Næringslivet i Sogn og Fjordane er offensivt og nyskapande. Det finst utruleg mange gode eksempel på nettopp dette, og det bør vi vere stolte av. Likevel er det store utfordringar på fleire området. Det er urovekkande mangel på arbeidskraft fleire stadar. Lokale styresmakter må ha større fokus på næringsutvikling og å gje næringslivet gode vilkår for å skape vekst og auka verdiskaping. Sogn og Fjordane Næringsråd ønskjer å ha fokus på desse utfordringane framover, og samarbeide aktivt med andre organisasjonar for å få ei positiv utvikling også på desse områda.

Sterke saman
Vi har store mogelegheiter til å utvikle ein sterk næringspolitisk organisasjon som skal tene næringslivet i Sogn og Fjordane. Ein organisasjon som kan opptre på vegne av næringslivet i fylket overfor sentrale styresmakter og som kan samarbeide tett med andre næringslivsorganisasjonar, enkeltbedrifter og næringar når det skjer endringar som har konsekvensar for vårt næringsliv.

For å klare dette er det avgjerande å ha brei representasjon i Sogn og Fjordane Næringsråd frå alle næringar, frå næringslivsorganisasjonar og frå enkeltbedrifter. Vi må ha inngåande kjennskap til utfordringane for næringslivet i fylket dersom vi skal kunne fremje næringslivet sine interesser. Det gjer vi best med å møtast og utveksle erfaringar og ha eit konstruktivt og tett samarbeide på alle nivå og med alle våre samarbeidspartnerar.

I 2019 skal vi utvikle ein sterk, kompetent og samlande næringslivsorganisasjon med stor politisk gjennomslagskraft. Vi skal vere pådrivar for framtidsretta strategisk utviklingsarbeid i fylket, og vi skal fortsette å jobbe for deg og DI bedrift.

Ikkje medlem? Meld bedrifta di inn her! 

No gjenstår det berre å ønskje dykk alle ei riktig god jul og eit optimistisk 2019!

Tek fatt på jobben

Måndag 1. desember var Bjørn Lødemel på plass som dagleg leiar for Sogn og Fjordane Næringsråd.

– Det er utruleg kjekt å endeleg komme i gong. Eg er svært glad for at eg får arbeide for næringslivet i Sogn og Fjordane i ei så spennande stilling, seier han.

Nettverksbygging i fokus
Det vil vere ei prioritert oppgåve den komande tida å besøkje bedrifter i alle delane av fylket for å knyte kontakt og få innspel på viktige saker for enkeltbedrifter og næringar.
– I tillegg blir det svært viktig å bygge opp ei større og representativ medlemsmasse for å stå sterkt overfor sentrale styresmakter og ha tyngde i dei nasjonale prioriteringane.

Leiarutviklingsprogram
Det ligg mange spennande satsingar i løypa for Sogn og Fjordane Næringsråd og våre samarbeidspartnerar. Eit av dei viktigaste prosjekta blir oppstarten av Leiarutviklingsprogrammet som Sogn og Fjordane Næringsråd har vore ein av pådrivarane for å få til.

Fylket vårt er inne i ei tid med store omstillingsbehov og moglegheiter. Dette krev at etablerte bedrifter i næringsliv og offentleg sektor utfordrar seg sjølv, samt utforskar nye modellar og metodar for verdiskaping og vekst
– Derfor er det svært gledeleg å kunne komme i gong med eit så tidsriktig og nyttig program for leiarar i Sogn og Fjordane.

Vi reknar oppstart i løpet av mars/april. Påmelding til studieplassar vert rett over nyttår, så følg med!

Open dør
Sogn og Fjordane Næringsråd ser fram til å vidareutvikle det gode samarbeidet med viktige næringslivsorganisasjonar i fylket, samt med det politiske miljøet som er her.
– Det beste verktøyet for å skape vekst i Sogn og Fjordane er eit tett samarbeid og god dialog mellom dei som jobbar for nettopp dette.

Lødemel skal dele kontoradresse med Framtidsfylket i Naustdalsvegen 1B i Førde. Han legg vekt på at døra alltid vil vere open for alle næringsdrivande, næringsorganisasjonar og enkeltpersonar som vil skape arbeidsplassar, vekst og utvikling i næringslivet i Sogn og Fjordane.
– Sogn og Fjordane Næringsråd skal fungere som ein døropnar for næringslivet inn mot det politiske miljøet og offentlege etatar på alle nivå. Vi håpar bedrifter tek kontakt med oss om dei har saker eller gode innspel å komme med, avsluttar han.

Ny dagleg leiar på plass

Bjørn Lødemel er tilsett som dagleg leiar i Sogn og Fjordane Næringsråd. 

– Eg er svært glad for at eg får høve til å arbeide for næringslivet i Sogn og Fjordane i ei så spennande stilling.

Lødemel har vore sjølvstendig næringsdrivande og har lang fartstid i politikken. Mellom anna som fylkesleiar i Sogn og Fjordane Høgre og stortingsrepresentant i åtte år. I tillegg har han vore ordførar i Hornindal frå 1995 til 2009.

– I mange år har eg reist rundt i fylket og sett kor kreativ, allsidig og offensivt næringsliv vi har, og eg ønskjer å bidra til vidare vekst og positiv utvikling, seier han. 

Klar politisk stemme
Som dagleg leiar vil han ha kontorstad i Førde, men vil bruke svært mykje av tida si på å besøkje næringsdrivande, bedrifter og næringslivsorganisasjonar i heile Sogn og Fjordane. Arbeidet med å bygge ein sterk og slagkraftig næringslivsorganisasjon som har stor politisk gjennomslagskraft vil vere ei prioritert oppgåve.

– Eg vil vere ei sterk og klar stemme frå næringslivet både ovanfor statlege styresmakter og politiske organ på alle nivå, seier ein engasjert påtroppande dagleg leiar.

God mann for jobben
Yngve Hallèn,  styreleiar i Sogn og Fjordane Næringsråd, er godt fornøgd med den nytilsette.

– Det er kjekt å få med Bjørn Lødemel på laget. Han kjenner næringslivet på Vestlandet godt og vil vere ein godt ressurs for våre medlemmar. Hans nettverk og erfaring frå 22 år som ordførar og stortingsmann, hans evne i å bygge organisasjon og tenke utvikling vil komme godt med i næringsrådet. Det er eit samla styre som ønskjer han velkommen.

Lødemel begynner i stillinga 1. desember 2018.

Solid søkarliste

Leon Bakkebø har takka for seg i Sogn og Fjordane Næringsråd. Fleire vil ta over jobben hans.

Styret jobbar no med å få på plass ein ny dagleg leiar i Sogn og Fjordane Næringsråd, men det vil truleg ikkje bli nokon nye i sjefsstolen før etter nyttår.

Søknadsfristen på stillinga som dagleg leiar i Sogn og Fjordane Næringsråd gjekk i midten av september, og styret er godt fornøgd med søkarlista.
— Kandidatane som har meldt interesse for stillingane er svært gode. Vi har stor tru på at vi vil få på plass ein solid etterfølgjar som skal jobbe vidare med arbeidet Leon Bakkebø begynte på, seier Yngve Hallèn, styreleiar i Sogn og Fjordane Næringsråd.

Mange å velje mellom 

Han kan røpe at dei har ei liste å rundt 15 kandidatar som dei har vurdert, og det er dei godt fornøgd med.
— Det handlar om kva kandidatar som vi meiner er reelle, og det har desse absolutt vore. Vi har faktisk fleire å velje mellom, seier styreleiaren.

I midten av oktober skal styre starte opp med intervjurundar og kvalitetssjekk på dei aktuelle kandidatane. Hallèn meiner det er vanskeleg å seie når den nye leiaren tek over, men han håpar det skjer så snart som mogleg.
— Det kjem an på kven som vert tilsett. Dei fleste har tre månadar i oppseiingstid, så det skjer mest truleg ikkje med det første. Om det skjer før nyttår er det svært gledeleg.

Drifta framover

Sogn og Fjordane Næringsråd har inngått eit samarbeid med Framtidsfylket AS om å ta hand om det administrative og sjølve kommunikasjonsdelen for næringsrådet fram til ny dagleg leiar er på plass. Dei vil handtere spørsmål og vise vidare til styret dersom det vert behov for det. I tillegg er styret operativt og tilgjengeleg for ytterlegare informasjon.

Tidlegare dagleg leiar Leon Bakkebø avslutta stillingsforholdet sitt før sommaren då familien bestemte seg for å flytte til Oslo.

 

 

 

 

Vi søkjer ny dagleg leiar

Sogn og Fjordane Næringsråd søkjer ein initiativrik, handlekraftig og samarbeidsorientert dagleg leiar.

Sogn og Fjordane Næringsråd er ei nyoppretta næringsforeining i 2017 som skal fremme næringsinteresser og inspirere til å bruke ressursane i fylket for å oppnå størst mulig verdiskaping. Foreininga er ein medlemsorganisasjon av bedrifter i Sogn og Fjordane, frå ulike bransjar og ulike geografiske område. Dagleg leiar rapporterer til styret i foreininga.

Du skal

 • Legge til rette for gode arenaer for nettverksbygging, kunnskapsdeling og samhandling som bidrar til best mulige vekstvilkår for næringslivet i fylket.
 • Ha god dialog ovanfor medlemsbedrifter og interessegrupper, sikre god økonomisk drift og ivareta foreininga sine interesser i vid forstand.
 • Engasjere deg sterkt for å fremje eit positivt omdømme av Sogn og Fjordane og få fram mangfaldet og krafta regionen representerer.
 • Leie og utvikle næringsrådet i tett samarbeid med styret. Dette omfattar ansvar for oppfølging og gjennomføring av vedtekne strategiar, planar og aktivitetar.
 • Få fram næringsrådet som eit felles talerøyr for næringslivet ovanfor sentrale vedtaksorgan.

Stillinga krev

 • Leiarerfaring og god kunnskap om og interesse for næringslivet i fylket.
 • Du bør vere samfunnsengasjert og utviklingsorientert.
 • Gode kommunikasjonsferdigheiter.
 • Ønskeleg med relevant utdanning og erfaringsbakgrunn.
 • God kjennskap til viktige samfunnsinstitusjonar og sentrale politiske miljø er ein fordel.
 • Aktuelle kandidatar har høg integritet.

Sogn og Fjordane Næringsråd har kontoradresse Førde. Dagleg leiar må forvente omfattande reiseverksemd og vere nær på næringslivet over heile fylket.

 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktande kontakt med
Styreleiar Yngve Hallen, tlf: 90 11 60 05
Dagleg leiar Leon Bakkebø, tlf: 90 83 44 87

 

Søknad med CV sendast til leon@sf-n.no innan 14. september 2018.

 

Sogn og Fjordane Næringsråd ser etter ny dagleg leiar

Leon Bakkebø har vore dagleg leiar i næringsrådet sidan april 2017. Etter litt over eit år i rolla takkar han no for seg.

– Bakgrunnen for at eg avsluttar arbeidsforholdet er at familien på forsommaren bestemte oss for å flytte til Oslo. Då vart det naturleg å søkje etter nye jobbutfordringar der, seier Bakkebø.

Finansieringsdirektør i Innovasjon Norge

I oktober startar han i ei nyoppretta stilling som finansieringsdirektør i Innovasjon Norge. Der skal han ha hovudansvar for å vidareutvikle og digitalisere finansieringstenestane til selskapet.
– Dette er ein svært spennande og utfordrande jobb der eg får vere ein del av eit stort og kompetent miljø, samtidig som eg får jobbe med vidareutvikling av norsk næringsliv som kundegruppe, seier Bakkebø.

Trass spennande ny stilling, synest han også at det er vemodig å gje seg allereie no.
– Det er sjølvsagt trist å gje seg etter så kort tid i næringsrådet. Men eg er trygg på at dette arbeidet blir vidareført på ein god måte.

Godt motteke blant næringslivet
Hovudoppgåva til Sogn og Fjordane Næringsråd er å fremje næringsinteresser og inspirere til å bruke ressursane i fylket for å oppnå størst muleg verdiskapning. I tillegg skal næringsrådet inspirere bedriftene i fylket til meir samarbeid og kunnskapsdeling og vere eit felles talerøyr overfor sentrale sluttande organ.
– Sogn og Fjordane Næringsråd har blitt godt mottatt blant næringslivet i fylket. Rolla som næringsrådet skal fylle er viktig for at næringslivet i fylket skal framstå endå meir attraktivt og gjennom smart samhandling mobilisere betre for ein tøffare global konkurranse. Samhandling, kunnskapsdeling og nyskaping bør fortsatt vere sentrale føringar for arbeidet til næringsrådet.

Stor forståing for valet
Yngve Hallén er styreleiar i Sogn og Fjordane Næringsråd. Han synes det er leit at Bakkebø gir seg, men har stor forståing for valet han har teke.
– Det er eit samla styre som synes det er leit at Bakkebø no har sagt opp stillinga si som dagleg leiar i næringsrådet. Samtidig har vi stor forståing for den familiære situasjonen deira, og at han følte at dette var noko han måtte gjere, seier han.

Vidare skryt Hallèn av jobben Bakkebø har gjort den tida han satt som dagleg leiar.
– Det å starte ein organisasjon for næringslivet, sjølv om den har vore ønskja, er alltid ein utfordring. Spesielt for den som skal leie den gjennom dagen dei første månadane og året. Vi i styret synes at Bakkebø har gjort dette på ein god måte. Han har vore ei solid røyst for næringslivet i fylket, samstundes som han har tord å utfordre oss i styret og næringslivet internt. Når han først skal slutte synes vi det er kjekt at han har fått ein så sentral posisjon i eit nasjonal apparat. Vi håpar vi kan forsette å spele på lag, og vi kjem til å bruke han som ein ressurs også i framtida.

Ønskjer ny dagleg leiar
Styret jobbar no med å få på plass ein som kan ta over jobben som dagleg leiar i Sogn og Fjordane Næringsråd.
– Det har vore sommar, men no når vi er tilbake frå ferie vil vi legge ein strategi i nær framtid. Leon er med på laget fram til han startar i ny jobb 1. oktober. Det er ønskjeleg å få på plass ein ny dagleg leiar snarast, avsluttar han.

 

 

 

God sommar frå Sogn og Fjordane Næringsråd

Sommaren står framfor oss og vêrprognosane ser lovande ut. Det er bra for mange.
Det betyr at nokre bedrifter tar ein velfortent pust i bakken, medan andre går inn i sin absolutte høgsesong. Vi har liv og aktivitet i fylket gjennom heile året.

Reiselivsnæringa står sterkt i fylket vårt og den har evna å omstille og utvikle seg i takt med marknadsendringane. Dette er ei global vekstnæring der vi har naturgitte fordeler for å ta sterke posisjonar i ein marknad med stadig sterkare kjøpekraft. Det gir uante mulegheiter for vidare vekst og heilårsarbeidsplassar.

Best på verdiskaping
Det aller meste av næringslivet i fylket vårt går veldig bra for tida. Ifølge nyleg statistikk frå Fylkeskommunen har det aldri før blitt skapt fleire arbeidsplassar og verksemder i fylket.  Verdiskapinga per innbyggar er blant dei aller høgste i landet, og arbeidsledigheita er som vanleg låg. Dette er jo god lesnad og det varmar eit næringslivhjarte.

Må jobbe målretta
I dette glansbildet blir det då viktig framover at vi jobbar endå meir målretta med to sentrale forhold. Det er eine er å gjere det endå meir attraktivt for nyetableringar og kommersialisering av nye forretningsidear. Vi har mange gode suksesshistorier å formidle her. Det andre er rekrutteringsarbeid og kompetanseutvikling som må høgt på prioriteringslista. Vi må utvikla talenta vi har og bli endå flinkare på å synleggjere muligheitene og attraktiviteten for komande talent som vil jobbe i næringslivet vårt.

Tre viktige prosjekt
Her arbeider næringsrådet konkret med tre prosjekt. Det første er ein kapitaldag der vi skal kople gründerbedrifter og etablerte bedrifter opp mot kapitalmiljø på Vestlandet. Kapital er eit knappheitsgode for mange nye, gode forretningsidear. Det andre er eit omdømmeprosjekt som skal synleggjere merkevara med mangfaldet og krafta til næringslivet i sentrum. Det tredje er ein leiarutviklingsprogram som vi samarbeider med NHH og AFF om å utarbeide. Planlagt oppstart for dette er til nyttår. Begge desse prosjekta er sentrale for å auka næringslivet si synlegheit, attraktivitet og utvikle relevant kompetanse for å styrke konkurransekrafta vår.

 

Ha ein fortreffeleg sommar.

Månadens bedrift: Airlift AS

Satsar på ubemanna luftfart

For oss i Airlift er det heilt avgjerande at vi klarer å nytte vår luftfartskompetanse innanfor nye områder med eit stort vekstpotensiale. Her vil ny teknologi skape grunnlag for nye tenestar der Airlift, med relevante samarbeidspartnarar, kan posisjonere seg på ein god måte. Målet er at vi skal bli sett på som eit kompetansemiljø innan luftfart, og ikkje berre som eit helikopterselskap.

Kraftig vekst i 2017
Selskapet har hatt mange opp- og nedturar, både knytt til operasjonelle og finansielle forhold. I 2016 blei vi tildelt kontrakt av Kystverket, knytt til tilbringarteneste for los. Det resulterte i kraftig vekst i 2017, og har vore ei viktig hending for Airlift. Etter at vi tapte kontrakta med Sysselmannen på Svalbard rundt 2012 var det viktig å finne ei ny langsiktig kontrakt utanfor vår tradisjonelle marknad. Det er viktig med fleire bein å stå på, og det gjere selskapet mindre sårbart.

Vil vise oss fram
For oss er det viktig å kunne rekruttere inn flinke og kompetente medarbeidarar innanfor tekniske- og kommersielle fagområder. Aktiv og god profilering av området vårt er derfor avgjerande. Vi treng også å vise omverden at vi er ambisiøse, offensive og at vi ikkje står med hovudet i henda, slik trauste Sunnfjordar litt for ofte gjer. Tett samspel mellom næringsliv og utdanningsinstutisjonar er også noko som kan utviklast i større grad enn i dag.

Tilpassar oss marknaden
Airlift er i dag totalt sett betre posisjonert enn på veldig mange år. I fjor opplevde vi topplinjevekst på rundt 30 prosent, og den veksten legg grunnlaget for vidare vekst i marknaden, og for større helikopter. I tillegg har vi stor tru på at koplinga mellom luftfartskompetanse og ubemanna luftfart vil skape ny aktivitet for oss. I vår tradisjonelle marknad er det venta lågare etterspørsel og mindre aktivitet i åra framover. Derfor er det sentralt for oss at vi greier å tilpasse vår forretningsmodell og vårt tilbod i tråd med dette.

Om Airlift AS:
Airlift er Nord-Europas største innanlandske helikopterselskap. Selskapet blei etablert i 1986, og tel i dag 105 tilsette. Dei har hovudsete på Førde Lufthamn Bringeland, og har basar i Kinsarvik, Stranda, Bergen og Hammerfest. Dei eig per i dag 18 helikopter. Kraftbransjen, telekom, offshore og infrastrukturprosjekt er viktige marknadsområder for selskapet.

 

 

Samhandling og tydelege prioriteringar gir meir pengar

Ei tydeleg prioritering frå oss i fylket vil gjer det lettare for politikarane å dele ut midlar, skal vi tru samferdselsministeren.

– Både veg, luftfart og skipsfart er viktig for Sogn og Fjordane. Her må ein velge kor pengane skal brukast, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) då han besøkte Førde 1. juni.

God og fungerande infrastruktur er nokre av dei viktigaste føresetnadane for å skape vekst og framstå attraktive for tilflyttarar og samarbeidspartnarar. Infrastruktur- og samferdselssaker har Sogn og Fjordane Næringsråd prioritert høgt og jobba aktivt med siste året. Det har gitt gode resultat. Då er det flott at Samferdselministaren takka ja til invitasjonen om å delta på vår utvida generalforsamling.

Rundt 30 personar tok turen for å høyre han snakke om infrastrukturen i fylket.
–  God infrastruktur er viktig for næringsutviklinga, og utbygging av vegar er alfa omega. Det er viktig for ein god arbeidsregion, og for at det skal vere attraktivt å flytte hit, seier Solvik-Olsen.

Veg engasjerar
Utbygging av veg var blant temaene som engasjerte mest, og fleire av dei oppmøtte fekk komme med sine ønskjer om kva som burde prioriterast. Ein av dei var Håkon Myrvang, ordførar i Naustdal kommune. Han tok opp strekninga Naustdal – Førde, som han skildra som eit skrekkeksempel med tanke på trafikkulykker og skredfare.
–  
Dette er ein veg som knyt saman viktige næringskommunar, og folk køyrer med hjarte i halsen. Dei er rett og slett redde for å køyre den strekninga, seier Myrvang.

Solvik- Olsen kommenterte at han har køyrt vegen og sett fjella, og at han forstår ønsket.
– Vestlandet får mest pengar til utbetring av veg, men dessverre er behovet så enormt mykje større, seier han.

Breiband er viktig

Eit anna sentralt tema var utbygging av breiband i fylket.
Breibandsutvikling er enormt viktig, og det er den rimelegaste infrastrukturen ein kan bygge, seier Nandor Heggheim i Enivest.

Solvik-Olsen er einig i at god dekning er viktig, og viser til at den statlege støtta for utbygging av fiber i Sogn og Fjordane har auka med 276 prosent dei fire siste åra. –  Når ein ser på utviklinga er det ingen grunn til å føle at ein er gløymd, seier han.

Ferjefri E39

Erling Sande i Sunnfjord Energi trekk også fram breibandskapasiteten i fylket som ein viktig faktor for næringslivet.  

–  Hald trøkket oppe og fyll på, er oppmodinga til ministaren.

I tillegg legg Sande vekt på viktigheit av ferjefrie vegar.

– Næringslivet og pendlarar har fjordar og havstykke som barriere, og ein treng forutsigbarheit i form av ei bru. Betalingsvilja for denne type prosjekt vil også vere større, fordi ein er vande med å betale for ferja i utgangspunktet.

Samferdselsministaren er einig i at dei fleste vil føretrekke bru framfor ferje.

–  Dei aller fleste vil ha fleksibiliteten ei ferje vil gje. Dette vil då bli fagleg diskusjon mellom politikarane, sidan vi i FrP vil få ned bompengekostandane. Poenget med at dei reisande allereie er vande med å betale, gjer at dette likevel er noko ein kan stille seg bak.

Fylket må bli einige

Statsråden noterte flittig dei mange innspela som kom på viktige infrastruktursaker. Samtidig  legg Solvik-Olsen føringane over på politikarane og næringslivet i Sogn og Fjordane. Han oppmodar om at ein oftare bør bli einige internt i fylket om kva saker som skal prioriterast og ha færre omkampar.

–  Om vi får klare signal på kva som er viktigast for fylket, er det lettare å prioritere desse prosjekta. Då brukar vi mindre ressursbruk på utredning som resulterer i at ein held kostnadane nede, avsluttar han.

Dette underbygger den viktige rolla Sogn og Fjordane Næringsråd har som eit felles talerøyr for næringslivet. Og det å løfte fram dei sakene som medlemsbedriftene våre meiner er strategisk viktige.