Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland til Førde

Sogn og Fjordane Næringsråd og Bergen Næringsråd/Næringsalliansen inviterer til ei spennande og viktig næringspolitisk samling i Førde 4.-5. november med tema Næringspolitikk i Vestland. Framtidig organisering og samarbeid vil vere viktige tema.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland skal innleie på konferansen, og det nye fylket vil ha ei sentral rolle i arrangementet. Innovasjon Norge skal også delta og Sparebanken Sogn og Fjordane og Sparebanken Vest er inviterte for å snakke om næringspolitisk samarbeid i Vestland.

Trykk her for program og påmelding.

Påmeldingsfrist: 18.oktober

Espen Børhaug (næringspolitisk rådgivar, Bergens Næringsråd), Marit Warncke (administrerande direktør, Bergens Næringsråd) og Bjørn Lødemel (dagleg leiar, Sogn og Fjordane Næringsråd).

 

Fremhevet foto av M. Mæland er tatt av Torbjørn Tandberg.

Tilbyr skreddarsydd leiarstudium

Framtidsfylket og Sogn og Fjordane Næringsråd har tatt initiativ til eit nytt leiarutviklingsprogram. Målet er å heve nivået på leiarane i fylket.

– Omstilling, innovasjon, det grøne skiftet, bærekraftige forretningsmodellar, rekruttering, digitalisering og nytt storfylke. Dette er utfordringar vi alle føler på og ønsker å ruste oss for. I samarbeid med Sogn og Fjordane Næringsråd har vi difor fått skreddarsydd eit program for leiarar i Sogn og Fjordane, seier Linda Hovland, dagleg leiar i Framtidsfylket.

Bjørn Lødemel, dagleg leiar i Sogn og Fjordane Næringsråd, meiner oppdaterte leiarar er heilt avgjerande for utvikling i bedriftene.

– Vi lever i ei verd med stadig raskare omstilling og større krav til leiarskap på fleire område – også her i Sogn og Fjordane. Då er det viktig med leiarar som heng med i omstillingstakta, oppdaterer seg og har føresetnad for å utvikle bedrifta og dei tilsette. Programmet er høgst aktuelt.

Styreleiar i Framtidsfylket, Nandor Helgheim, meiner dette er ei viktig satsing for fylket og framtida:

– Vi ønsker å møte nye strukturar med endringsvilje og tilpassing. Å heve nivået på leiarane i fylket er ein god start, og vil gjere prosessane enklare.

Styreleiar i Framtidsfylket: Nandor Helgheim

Vil skape nyttige nettverk

Programmet blir levert av NHH Executive i samarbeid med AFF. Det blir lagt vekt på den enkelte deltakars kompetanse på omstilling, innovasjon og endringsleiing, samt individuelle føresetnader og ferdigheiter.

– Vidare skal programmet bidra til å utvikle verksemdene til deltakarane i både privat og offentleg sektor og skape nettverk i regionen. Vi trur at leiarane i Sogn og Fjordane vil ha nytte av å komme saman og diskutere felles problemstillingar, korleis dei kan møte framtidas utfordringar og korleis utvikle seg som leiarar, seier Lødemel.

Viktig i eit rekrutteringsperspektiv

 Fleire verksemder i Sogn og Fjordane melder at det er utfordrande å rekruttere kompetanse og arbeidskraft. Å skape gode arbeidsmiljø er eit viktig ledd i å tilby attraktive arbeidsplassar.

 – I eit rekrutteringsperspektiv er trivsel på arbeidsstaden essensielt. Vi ser at bedriftene som tar personalpolitikk på alvor og har godt leiarskap i fokus har lite gjennomtrekk. Framtidsfylket ønsker å tilby attraktive arbeidsplassar som legg til rette for at ein får vekse både fagleg og personleg, seier Hovland.

Bjørn Lødemel i Sogn og Fjordane næringsråd og Linda Hovland i Framtidsfylket ønsker leiarar på alle nivå med i programnmet.

Tilpassa Sogn og Fjordane

 Programmet er for leiarar på ulike nivå.

– Anten du er toppleiar, mellomleiar eller går med ønske om å bli leiar, kan du melde deg på programmet. Einaste kravet er at du har ein bachelor i botn, for programmet er på masternivå. Du oppnår 30 studiepoeng som kan vere del av ei mastergrad, seier Lødemel.

 Dei fleste samlingane vil vere i Sogn og Fjordane, samt ei i Bergen og ei i København. Oppstart er oktober 2019, og programmet vil gå fram til desember 2020

– Programmet er unikt fordi det er produsert spesielt for Sogn og Fjordane. Det betyr at tema og problemstillingar som blir tatt opp er aktuelt for vår region. Samtidig blir det nasjonale og internasjonale case på agendaen, forklarar Hovland.

Meld deg på!

Saman oppmodar dei fylket sine leiarar til å melde seg på.

– Fagleg påfyll, nye nettverk og verktøy til å møte aktuelle utfordringar er blant det du vil få ut av programmet. Vi håpar dette kan bli eit fast tilbod, slik at det etter kvart vil vere tilgjengeleg for heile Vestland. Det igjen kan bety nye samarbeid og synergiar, seier Hovland.

– Og så må vi få takke Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane Energi som viktige medspelarar for at vi kan tilby programmet. Dei ser viktigheita av eit høgt nivå på leiarane i fylket, avsluttar Lødemel.

Her finn du meir info om programmet og påmelding.

Nytt leiarutviklingsprogram til Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane er inne i ei tid med store omstillingsbehov og moglegheiter. No tilbyr vi eit skreddarsydd leiarutviklingsprogram til leiarar som vil ruste seg for framtida.

Verksemder i både privat og offentleg sektor står framfor store endringsutfordringar. Sentralt i dette står endring i teknologi, endring i kunde- og forbrukaråtferd og nye forretningsmodellar. For at organisasjonen skal kunne tilpasse seg, er det viktig at leiarar fyller på med kompetanse og tek i bruk nye modellar og metodar for verdiskaping, vekst og å vere ein attraktiv arbeidsgjevar.

Bli ein leiar for framtida!

Framtidsfylket og Sogn og Fjordane Næringsråd inviterer til eit kompetansegjevande leiarutviklingsprogram som gjev deltakarane 30 studiepoeng på masternivå. Studiet gir deg relevant fagleg påfyll og eigenutvikling som leiar. 

Programmet blir levert av NHH Executive i samarbeid med AFF.

Klikk her for påmelding og meir informasjon om programmet 

Gjennomføring

Oppstart: 28. oktober 2019
8 samlingar over 16 månadar.

Frist for påmelding: 1. september 2019

I kompetanseprogrammet inngår

 • Åtte 2-3 dagars samlingar fordelt over 16 månadar
 • Online forelesingar i framkant av samlingane
 • Obligatorisk litteratur
 • Canvas (digital læringsplattform)
 • Ei samling er lagt til København
 • Rettleiing av  innleveringsoppgåve
 • Grupperettleiing mellom samlingane
 • Eksamensgjennomføring og sensurering

Samlingsdatoar

 • 28.– 30 . oktober : Gloppen Hotel, Sandane
 • 2. – 4.  desember : Norges Handelshøyskole, Bergen
 • 10. – 12. februar 2020: Quality Sogndal Hotel, Sogndal
 • 30. mars – 1. april 2020: Fretheim Hotel, Flåm
 • 25. – 27. mai 2020: København
 • 19.– 21. august 2020: Scandic Sunnfjord Hotel, Førde
 • 5. – 7. oktober 2020: Alexandra hotel, Loen
 • 30.11 – 2. desember 2020: Gloppen Hotel, Sandane

Pris

For tilsette i offentlege organisasjonar: kr 135 000,-
For tilsette i private bedrifter: kr 90 000,-

Differansen kjem av at det finst ulike tilskot til kompetanseheving for offentlege tilsette som kvar enkelt kan søke på. Deltaking for tilsette i privat sektor er støtta av Sparebankstsiftinga Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane Energi.

Deltakaravgifta dekker ikkje:

Vi tek atterhald om tilstrekkeleg tal deltakarar.

Har du spørsmål om kontrakt og pris, kontakt: Linda Hovland, Framtidsfylket. Mob 99 0178 52/E-post: linda@framtidsfylket.no
Har du spørsmål om det faglege programmet kontakt: Tore Hillestad, NHH
Har du spørsmål om opptak, kontakt: Lena Marie Vestli, HNN

 

På plass i PEAK Sunnfjord

Frå no av finn du Sogn og Fjordane Næringsråd i Peak Sunnfjord i Senturm Sør i Førde. Her deler vi kontor med Framtidsfylket. F.v. Dagleg leiar i SFN, Bjørn Lødemel og Linda Hovland, dagleg leiar i Framtidsfylket.

Sogn og Fjordane Næringsråd er på plass i PEAK Sunnfjord.

1. mars flytte Sogn og Fjordane Næringsråd inn i PEAK Sunnfjord. Adressa er Hafstadvegen 25, 6800 Førde. Her er vi del av eit nytt og dynamisk kontorfellesskap for gründarar, oppstartselskap, etablerte teknologibedrifter og verkemiddelapparat. Vi deler kontor med Framtidsfylket, slik vi har gjort tidlegare i andre lokale, og vi gler oss veldig til å utvikle eit spennande samarbeid med mange offensive og nyskapande bedrifter.

Sogn og Fjordane Næringsråd har ei open dør til næringslivet og næringslivsorganisasjonane i Sogn og Fjordane, og vi håpar at plasseringa i PEAK Sunnfjord vil gjere det både lettare og meir interessant å besøke oss. Vi har tilgang til det beste av møtefasilitetar og møterom, og vi skal legge til rette for gode og effektive møter. Det vil ikkje vere faste kontortider for SFN på grunn av mykje reiseverksemd. Derfor er det bra om ein kan melde frå i god tid om ein ønskjer møte.

Sjølv om vi har fått oss gode kontorfasilitetar, er det er ei prioritert oppgåve for SFN å besøkje medlemsbedriftene på si heimebane. Dersom de går inn på Facebooksida til Sogn og Fjordane Næringsråd, vil de sjå gode døme på det. Dersom du ikkje er følgjar på sida er du hjarteleg velkommen.

Uansett om du vil besøke oss på PEAK Sunnfjord eller de ønskjer at SFN skal kome på besøk kan de bruk epostadressa, telefon eller messenger og gjere avtale.

Generalforsamling i Sogn og Fjordane Næringsråd 25. april 2019.

Vi er i innspurten med programmet og opplegget for generalforsamlinga 25. april. Det skal bli ei spennande samling med svært aktuelle tema. Vi kjem til å legge ut programmet i løpet av kort tid, men det er berre å sette av dagen allereie no. Vi håpar at svært mange av våre medlemer vil vere med på Generalforsamlinga.

 

 

 

Julehelsing frå Sogn og Fjordane Næringsråd

Året er snart omme og jula nærmar seg med stormskritt. I ei knapp månad har eg vore dagleg leiar i Sogn og Fjordane Næringsråd, og eg er mektig imponert over alt som skjer her i fylket.

Eit næringsrikt 2019
Vekene har gått med til møte med bedrifter og næringsorganisasjonar for å knyte kontakt, og for å lære om viktige og aktuelle næringspolitiske saker. Det har kome mange viktige saker på blokka mi, som eg gler meg til å jobbe vidare med i 2019.

Det handlar om endringar i skatteregime for nokre av dei naturbaserte næringane, og nye saker som dukka opp i samband med statsbudsjettet. Viktige saker som Stad skipstunnel, nettleige og arbeidet mot kommersielle flyruter i Florø, og dei andre flyplassane i fylket, har blitt diskutert. Næringsrådet ser fram til å jobbe vidare med desse og fleire andre saker inn mot sentrale styresmakter på nyåret.

Bør vere stolte
Næringslivet i Sogn og Fjordane er offensivt og nyskapande. Det finst utruleg mange gode eksempel på nettopp dette, og det bør vi vere stolte av. Likevel er det store utfordringar på fleire området. Det er urovekkande mangel på arbeidskraft fleire stadar. Lokale styresmakter må ha større fokus på næringsutvikling og å gje næringslivet gode vilkår for å skape vekst og auka verdiskaping. Sogn og Fjordane Næringsråd ønskjer å ha fokus på desse utfordringane framover, og samarbeide aktivt med andre organisasjonar for å få ei positiv utvikling også på desse områda.

Sterke saman
Vi har store mogelegheiter til å utvikle ein sterk næringspolitisk organisasjon som skal tene næringslivet i Sogn og Fjordane. Ein organisasjon som kan opptre på vegne av næringslivet i fylket overfor sentrale styresmakter og som kan samarbeide tett med andre næringslivsorganisasjonar, enkeltbedrifter og næringar når det skjer endringar som har konsekvensar for vårt næringsliv.

For å klare dette er det avgjerande å ha brei representasjon i Sogn og Fjordane Næringsråd frå alle næringar, frå næringslivsorganisasjonar og frå enkeltbedrifter. Vi må ha inngåande kjennskap til utfordringane for næringslivet i fylket dersom vi skal kunne fremje næringslivet sine interesser. Det gjer vi best med å møtast og utveksle erfaringar og ha eit konstruktivt og tett samarbeide på alle nivå og med alle våre samarbeidspartnerar.

I 2019 skal vi utvikle ein sterk, kompetent og samlande næringslivsorganisasjon med stor politisk gjennomslagskraft. Vi skal vere pådrivar for framtidsretta strategisk utviklingsarbeid i fylket, og vi skal fortsette å jobbe for deg og DI bedrift.

Ikkje medlem? Meld bedrifta di inn her! 

No gjenstår det berre å ønskje dykk alle ei riktig god jul og eit optimistisk 2019!

Tek fatt på jobben

Måndag 1. desember var Bjørn Lødemel på plass som dagleg leiar for Sogn og Fjordane Næringsråd.

– Det er utruleg kjekt å endeleg komme i gong. Eg er svært glad for at eg får arbeide for næringslivet i Sogn og Fjordane i ei så spennande stilling, seier han.

Nettverksbygging i fokus
Det vil vere ei prioritert oppgåve den komande tida å besøkje bedrifter i alle delane av fylket for å knyte kontakt og få innspel på viktige saker for enkeltbedrifter og næringar.
– I tillegg blir det svært viktig å bygge opp ei større og representativ medlemsmasse for å stå sterkt overfor sentrale styresmakter og ha tyngde i dei nasjonale prioriteringane.

Leiarutviklingsprogram
Det ligg mange spennande satsingar i løypa for Sogn og Fjordane Næringsråd og våre samarbeidspartnerar. Eit av dei viktigaste prosjekta blir oppstarten av Leiarutviklingsprogrammet som Sogn og Fjordane Næringsråd har vore ein av pådrivarane for å få til.

Fylket vårt er inne i ei tid med store omstillingsbehov og moglegheiter. Dette krev at etablerte bedrifter i næringsliv og offentleg sektor utfordrar seg sjølv, samt utforskar nye modellar og metodar for verdiskaping og vekst
– Derfor er det svært gledeleg å kunne komme i gong med eit så tidsriktig og nyttig program for leiarar i Sogn og Fjordane.

Vi reknar oppstart i løpet av mars/april. Påmelding til studieplassar vert rett over nyttår, så følg med!

Open dør
Sogn og Fjordane Næringsråd ser fram til å vidareutvikle det gode samarbeidet med viktige næringslivsorganisasjonar i fylket, samt med det politiske miljøet som er her.
– Det beste verktøyet for å skape vekst i Sogn og Fjordane er eit tett samarbeid og god dialog mellom dei som jobbar for nettopp dette.

Lødemel skal dele kontoradresse med Framtidsfylket i Naustdalsvegen 1B i Førde. Han legg vekt på at døra alltid vil vere open for alle næringsdrivande, næringsorganisasjonar og enkeltpersonar som vil skape arbeidsplassar, vekst og utvikling i næringslivet i Sogn og Fjordane.
– Sogn og Fjordane Næringsråd skal fungere som ein døropnar for næringslivet inn mot det politiske miljøet og offentlege etatar på alle nivå. Vi håpar bedrifter tek kontakt med oss om dei har saker eller gode innspel å komme med, avsluttar han.

Ny dagleg leiar på plass

Bjørn Lødemel er tilsett som dagleg leiar i Sogn og Fjordane Næringsråd. 

– Eg er svært glad for at eg får høve til å arbeide for næringslivet i Sogn og Fjordane i ei så spennande stilling.

Lødemel har vore sjølvstendig næringsdrivande og har lang fartstid i politikken. Mellom anna som fylkesleiar i Sogn og Fjordane Høgre og stortingsrepresentant i åtte år. I tillegg har han vore ordførar i Hornindal frå 1995 til 2009.

– I mange år har eg reist rundt i fylket og sett kor kreativ, allsidig og offensivt næringsliv vi har, og eg ønskjer å bidra til vidare vekst og positiv utvikling, seier han. 

Klar politisk stemme
Som dagleg leiar vil han ha kontorstad i Førde, men vil bruke svært mykje av tida si på å besøkje næringsdrivande, bedrifter og næringslivsorganisasjonar i heile Sogn og Fjordane. Arbeidet med å bygge ein sterk og slagkraftig næringslivsorganisasjon som har stor politisk gjennomslagskraft vil vere ei prioritert oppgåve.

– Eg vil vere ei sterk og klar stemme frå næringslivet både ovanfor statlege styresmakter og politiske organ på alle nivå, seier ein engasjert påtroppande dagleg leiar.

God mann for jobben
Yngve Hallèn,  styreleiar i Sogn og Fjordane Næringsråd, er godt fornøgd med den nytilsette.

– Det er kjekt å få med Bjørn Lødemel på laget. Han kjenner næringslivet på Vestlandet godt og vil vere ein godt ressurs for våre medlemmar. Hans nettverk og erfaring frå 22 år som ordførar og stortingsmann, hans evne i å bygge organisasjon og tenke utvikling vil komme godt med i næringsrådet. Det er eit samla styre som ønskjer han velkommen.

Lødemel begynner i stillinga 1. desember 2018.

Solid søkarliste

Leon Bakkebø har takka for seg i Sogn og Fjordane Næringsråd. Fleire vil ta over jobben hans.

Styret jobbar no med å få på plass ein ny dagleg leiar i Sogn og Fjordane Næringsråd, men det vil truleg ikkje bli nokon nye i sjefsstolen før etter nyttår.

Søknadsfristen på stillinga som dagleg leiar i Sogn og Fjordane Næringsråd gjekk i midten av september, og styret er godt fornøgd med søkarlista.
— Kandidatane som har meldt interesse for stillingane er svært gode. Vi har stor tru på at vi vil få på plass ein solid etterfølgjar som skal jobbe vidare med arbeidet Leon Bakkebø begynte på, seier Yngve Hallèn, styreleiar i Sogn og Fjordane Næringsråd.

Mange å velje mellom 

Han kan røpe at dei har ei liste å rundt 15 kandidatar som dei har vurdert, og det er dei godt fornøgd med.
— Det handlar om kva kandidatar som vi meiner er reelle, og det har desse absolutt vore. Vi har faktisk fleire å velje mellom, seier styreleiaren.

I midten av oktober skal styre starte opp med intervjurundar og kvalitetssjekk på dei aktuelle kandidatane. Hallèn meiner det er vanskeleg å seie når den nye leiaren tek over, men han håpar det skjer så snart som mogleg.
— Det kjem an på kven som vert tilsett. Dei fleste har tre månadar i oppseiingstid, så det skjer mest truleg ikkje med det første. Om det skjer før nyttår er det svært gledeleg.

Drifta framover

Sogn og Fjordane Næringsråd har inngått eit samarbeid med Framtidsfylket AS om å ta hand om det administrative og sjølve kommunikasjonsdelen for næringsrådet fram til ny dagleg leiar er på plass. Dei vil handtere spørsmål og vise vidare til styret dersom det vert behov for det. I tillegg er styret operativt og tilgjengeleg for ytterlegare informasjon.

Tidlegare dagleg leiar Leon Bakkebø avslutta stillingsforholdet sitt før sommaren då familien bestemte seg for å flytte til Oslo.